अधिनियम

१. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ – इंग्रजी मराठी

२. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवसथापन अधिनियम २००५ – इंग्रजी | मराठी

३. महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम – इंग्रजी

४. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा व सातत्य) अधिनियम २०११ इंग्रजी | मराठी

५. महाराष्ट्र भूजल (नवकास व व्यवसथापन) अधिनियम २००९ इंग्रजी | मराठी

६. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा) अधिनियम, २०१६. इंग्रजी | मराठी