अधिनियम

i. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ – इंग्रजी मराठी

ii. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवसथापन अधिनियम २००५ – इंग्रजी | मराठी

iii. महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम – इंग्रजी

iv. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा व सातत्य) अधिनियम २०११ इंग्रजी | मराठी

v. महाराष्ट्र भूजल (नवकास व व्यवसथापन) अधिनियम २००9 – इंग्रजी | मराठी

vi. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा) अधिनियम, २०१६. इंग्रजी | मराठी