संकेतस्थळ धोरण

मजकूर योगदान, नियंत्रण आणि मान्यता धोरण

 

एकसारखेपणा राखण्यासाठी आणि संबंधित मेटाडेटा आणि कीवर्डसह मानकीकरण आणण्यासाठी अधिकृत मजकूर व्यवस्थापकाद्वारे सातत्यपूर्ण शैलीमध्ये मजकूराचे योगदान दिले जाईल.

 

दर्शकाच्या आवश्यकतेनुसार मजकूर सादर करण्यासाठी, मजकूर वर्गीकृत पद्धतीने आयोजित करणे आणि संबंधित मजकूर सक्षमपणे पुनर्प्राप्त करण्यासाठी, मजकूर व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे संकेतस्थळावर सामग्रीचे योगदान दिले जाते जे वेब- आधारित (वेब-बेस्ड) वापरकर्ता-अनुकूल इंटरफेस असेल.

 

संकेतस्थळावरील मजकूर संपूर्ण जीवन-चक्र प्रक्रियेमधून येतो: –

  • निर्मिती

  • बदल

  • मान्यता

  • नियंत्रण

  • प्रकाशन

  • कालबाह्यता

 

एकदा मजकुर दिला की संकेतस्थळावर प्रकाशित होण्यापूर्वी ते मंजूर आणि नियंत्रित केले जाते. जर मजकूर कोणत्याही स्तरावर नाकारला गेला तर त्यात सुधारणा करण्यासाठी मजकुराच्या निर्मात्याकडे परत केला जातो.

 

“महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण” यांनी प्रत्येक मजकूर घटकासाठी योग्य नियंत्रक व मान्यता देणारी व्यक्ती विहित केली आहे.

 

मजकूर संग्रह धोरण

 

मेटाडेटा, स्रोत आणि वैधता तारखेसह मजकूर घटक तयार केले आहेत. असा काही मजकूर असेल जो कायमस्वरूपी असेल आणि अशा मजकूरासाठी असे गृहित धरले जाते की आवश्यकतेनुसार ते संपादित केले जात नाही / हटविले जात नाही तोपर्यंत दर दहा वर्षांत मजकूराचे पुनरावलोकन केले जाईल. वैधतेच्या तारखेनंतर मजकूर संकेतस्थळावर प्रदर्शित केला जाणार नाही. निविदा, भरती इ. सारख्या अल्पायुषी माहिती घटकांपैकी काही, ज्यांचे हेतू साध्य झाल्यानंतर संकेतस्थळावर कोणतीही प्रासंगिकता नसेल.

 

मजकूर पुनरावलोकन धोरणानुसार मजकूर घटक जसे दस्तऐवज, अहवाल; ताज्या बातम्यांचे नियमितपणे पुनरावलोकन केले जाते.

 

वैधतेच्या तारखेच्या किमान दोन आठवड्यांआधी मजकूराचे पुनरावलोकन केले जाते आणि आवश्यक असल्यास मजकूर पुन्हा वैध केला जातो आणि वैधता तारीख सुधारित केली जाते. जर मजकूर संबंधित नसेल, तर मजकूर संग्रहित केला जातो आणि संकेतस्थळावर त्यानंतर प्रकाशित केला जात नाही.

 

वर नमूद केलेले धोरण अंमलात आहे आणि संकेतस्थळ चालू ठेवतांना र्त्याचे पालन केले जाईल.

 

मजकूर पुनरावलोकन धोरण

 

संकेतस्थळावर ऄसलेला मजकूर सद्यकालीन आणि ऄद्ययावत ठेवण्यासाठी शक्य तितके सर्व प्रयर्त्न करणे आवश्यक आहे. मजकूर पुनरावलोकन धोरण हे संकेतस्थळ मजकूर पुनरावलोकनाच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या तसेच ते ज्या पद्धतीने करणे आवश्यक आहे र्त्यास परिभाषित करते. पुनरावलोकन धोरणे विविध मजकूर घटकांसाठी परिभाषित केलेली आहेत.

 

मजकूर घटकांचे भिन्न प्रकार, र्त्याची वैधता आणि प्रासंगिकता तसेच संग्रहीत धोरण यांवर पुनरावलोकन धोरण आधारित आहे.

 

“महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ” कार्यसंघाकडून वर्षभरातून एकदा मांडणीच्या सिटॅक्सच्या) तपासणीसाठी संपूणव संकेतस्थळाच्या मजकूराचे पुनरावलोकन केले जाईल.

 

संकेतस्थळ देखरेख धोरण

 

“महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण” यामध्ये संकेतस्थळ देखरेखीचे धोरण आहे आणि खालील मापदंडांच्या संदर्भात गुणवत्ता व सुसंगततेच्या समस्या सोडनवण्यासाठी व र्त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संकेतस्थळाचे वेळोवेळी निरीक्षण केले देखरेख केली) जाते:

 

ऄंमलबजावणी: विविध नेटवर्क कनेक्शन तसेच साधनांसाठी संकेतस्थळ डाउन लोडची वेळ प्रभावी बनवली आहे. यासाठी संकेतस्थळाच्या सर्व महर्त्वाच्या पृष्ठांची चाचणी केली आहे.

 

कार्यक्षमता: संकेतस्थळाच्या सर्व घटकांची त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी चाचणी केली जाते. संकेतस्थळाचे परस्परसंवादी घटक जसे की, अभिप्राय अर्ज सहजतेने कार्य करीत आहेत.

 

तुटलेले दुवे: कोणतेही तुटलेले दुवे किंवा तुटींची उपलब्धता वगळण्यासाठी संकेतस्थळाचे सखोलपणेपुनरावलोकन केले जाते.

 

रहदारी विश्लेषण: वापराच्या पद्धती तसेच ऄभ्यागतांचे वर्णन आणि प्राधान्ये यांचे विश्लेषण करण्यासाठी संकेतस्थळ रहदारी नियमितपणे देखरेखीखाली ठेवली जाते.

 

अभिप्राय: संकेतस्थळाच्या ऄंमलबजावणीचे परीक्षण करण्याचा आणि आवश्यक सुधारणा करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ऄभ्यागतांचा अभिप्राय. ऄभ्यागतांनी सुचनवर्लयानुसार बदल आणि सुधारणा करण्यासाठी अभिप्राय योग्य यंत्रणा आहे.

 

संकेतस्थळ आकस्मिक व्यवस्थापन धोरण

 

इंटरनेटवर संकेतस्थळ ऄसणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संकेतस्थळ नेहमीच पूर्णपणे कार्यशील ऄसणे. संकेतस्थळ 24X7 आधारावर माहितीआणि सेवा वितरित करेल ऄशी ऄपेक्षा आहे. म्हणून, शक्य तितक्या संकेतस्थळांचा ऄडथळा डडाईनटाआम) कमी करण्यासाठी सर्व प्रयर्त्न के पानहजेत. म्हणून कोणतीही घटना हाताळण्यासाठी योग्य तो आकस्मिक आराखडा तयार करणे आणि कमीत कमी वेळेत संकेतस्थळ पुनसंचनयत करणे आवश्यक आहे. संभाव्य आकस्मिक परिस्थितीमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 

संकेतस्थळाची हानी : फसव्या घटकांकडून होणारी संभाव्य हानी / हॅकिंग टाळण्यासाठी संकेतस्थळावर सर्व संभाव्य सुरक्षितता उपाय करणे आवश्यक आहे. तथापि , सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्यासनंतरही, ऄशी घटना घडल्यास , योग्य आकस्मिक योजना ऄसणे आवश्यक आहे, जे तर्त्काळ ऄंमलात आले पाहिजे . संके तस्थळाची हानी झाली आहे ऄसे वाटत ऄसर्लयास, संकेतस्थळ त्वरित अवरोधित करणे आवश्यक आहे. आकस्मिक योजनेत स्पष्टपणे हे सुनिश्चित केले पाहिजे की ऄशा घटनांमध्ये पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यास अधिकृत व्यक्ती कोण आहे. या अधिकृत व्यक्तीचा संपूर्ण संपर्क तपशील वेब व्यवस्थापन कार्यसंघाकडे नेहमी उपलब्ध ऄसणे आवश्यक आहे. मूळ संके तस्थळ कमीतकमी वेळात पूर्णसंचयित करण्यासाठी प्रयर्त्न केले पाहिजेत. त्याच वेळी, सुरक्षेतील कोणर्त्याही तुटी दूर करण्यासाठी नियमित सुरक्षा आढावा आणि तपासणी केली पाहिजे .

 

डेटा करप्शन: संकेतस्थळाच्या डेटाचे योग्य आणि नियमित बॅक-ऄप घेतले जात आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी संबंनधतांनी र्त्यांच्या वेब जाहिरात होस्टिंग) सेवा प्रदार्त्याशी सल्लामसलत करून योग्य यंत्रणा तयार केली पाहिजे. हे कोणर्त्याही डेटा करप्शनच्या दृष्टीने जलद पुनप्राप्ती आणि नागरिकांना माहितीची अखंडित उपलब्धता सक्षम करते.

 

हार्डवेअर / सॉफ्टवेऄर क्रॅश: ऄशी घटना क्वचितच झाली ऄसली तरीही, काही अनपेक्षित कारणास्तव ज्या सर्व्हवर संकेतस्थळ होस्ट केले जात आहे ते क्रॅश झाल्यास, वेब होस्टिंग सेवा प्रदार्त्याकडे संकेतस्थळ लवकरात लवकर पूर्णसंचयित करण्यासाठी पुरेशी ऄनावश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध ऄसणे आवश्यक आहे.

 

नैसर्गिक आपत्ती : ऄशी परिस्थिती उदभवू शकते ज्यायोगे काही नैसर्गिक अपत्तीमुळे,संपूर्ण डेटासेंटर जिथे संकेतस्थळ जाहीर (होस्ट) केलेले आहे. ते नष्ट होते किंवा अस्तित्वात राहत नाही. ऄशा घटनांसाठी नियोजित आकस्मिक यंत्रणा ऄसणे अवश्यक अहे ज्यायोगे हे सुनिश्चित केले पाहिजे की होस्टिंग सेवा प्रदार्त्याने भोगौलिकदृष्ट्या दुर्गम ठिकाणी ‘आपत्ती पुनप्राप्ती कें द्र डडीअरसी)’ स्थापित केले आहे आणि संके तस्थळ कमीतकमी नवलंबाने ‘अपत्ती पुनप्राप्ती कें द्र डडीअरसी)’ कडे स्स्वच केले जाते आणि नेटवर पुनसंचनयत केले जाते.या व्यनतनरक्त, कोणतेही राष्रीय संकट किंवा आकस्मिक अपत्तीच्या वेळेस, संके तस्थळांकडे लोकांपयंत पोचणारे नवरॄासाहव आणि वेगवान माहितीचा स्रोत म्हणून पाहिले जाते. ऄशा सर्व घटनांसाठी योग्य परिभाषित आकस्मिक योजना ऄसणे अवश्यक आहे जेणेकरुन अपर्त्कालीन माहिती / संपर्क दूरध्वनी सेवा डहेर्लप-लाआ्स) कोणताही विलंबन करता संकेतस्थळावर प्रदर्शित करता येतील. यासाठी, ऄशी अपर्त्कालीन माहिती प्रकानशत करण्यासाठी जबाबदार ऄसलेर्लया महाराष्र जलसंपत्ती नियमन प्रानधकरणातील संबंधित व्यक्तीची ओळख पटली पाहिजे आणि संपूर्ण संपर्क तपशील नेहमी उपलब्ध ऄसणे अवश्यक आहे.

 

संकेतस्थळ सुरक्षा धोरण

 

“महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण  संकेतस्थळामध्ये अशी माहिती आहे जी सहजपणे उपलब्ध आहे आणि कोणत्याही अभ्यागताद्वारे ती पाहिली जाऊ शकते. तथापि, संकेतस्थळ त्यांच्या सर्व संकेतस्थळावरील माहितीमध्ये कॉपीराइट हक्क राखत आहे.

 

अधिकृत सुरक्षा तपासणी आणि डेटा संकलन वगळता स्वतंत्र वापरकर्त्यांना ओळखण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जाणार नाहीत. संचित डेटा लॉग नियमित हटविण्याकरिता अनुसूचित केले जातील. संकेतस्थळ गोपनीयता धोरण ग्राहकांनी / अभ्यागतांनी प्रदान केलेल्या वैयक्तिक माहितीच्या वापराविषयी आमच्या स्थितीचे वर्णन करते.

 

माहिती अपलोड करण्याचा किंवा माहिती बदलण्याचा अनधिकृत प्रयत्न करण्यास मनाई आहे, आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 नुसार शिक्षेस पात्र असू शकते.

 

वापरकर्ता आयडी आणि संकेतशब्द धोरणः “महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण” संकेतस्थळावरील संवेदनशील किंवा मालकी व्यवसायाची माहिती केवळ अशा वापरकर्त्यांपुरती मर्यादित आहे ज्यांना अशा डेटाचा वापर करण्यासाठी योग्य अधिकृत कारण असल्याचे निश्चित केले गेले आहे. सुरक्षिततेचा हक्क मंजूर केलेले सर्व नोंदणीकृत वापरकर्ते वेबमास्टरद्वारे प्रदान केलेल्या वापरकर्त्याच्या नावाने (युजर नेम) ओळखले जातील.

 

ज्या वापरकर्त्यांना प्रतिबंधित माहितीमध्ये संकेतशब्द (पासवर्ड) हक्क मंजूर आहे, त्यांना कोणत्याही तृतीय पक्षाकडे ते संकेतशब्द सामायिक करण्यास किंवा ते संकेतशब्द प्रकट करण्यास मनाई आहे. वापरकर्ता आयडी (ओळख) किंवा संकेतशब्द (पासवर्ड) हरवल्यास किंवा चोरीला गेल्यास किंवा वापरकर्त्यास असा विश्वास असेल की एखाद्या अनाधिकृत व्यक्तीने वापरकर्ता आयडी (वापरकर्ता ओळख) किंवा संकेतशब्द (पासवर्ड) शोधला आहे, तर वापरकर्ता त्वरित आम्हाला सूचित करेल.

 

“महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण” संकेतस्थळ सुरक्षा धोरणाबाबत तुम्हांला काही प्रश्न किंवा टिप्पण्या असल्यास, कृपया “महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण” संकेतस्थळावरील अभिप्राय पर्यायाचा वापर करुन वेब माहिती व्यवस्थापकाशी संपर्क साधावा.