सभेचे इतिवृत्त २०१८

२०१८ च्या पहिल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या दुसऱ्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या तिसऱ्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या चौथ्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या पाचव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या सहाव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या सातव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या अठव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या नवव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या दहाव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या अकराव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या बाराव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या तेराव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त

 

२०१८ च्या चौदाव्या प्राधिकरणाच्या बैठकीचे इतिवृत्त