निकाली काढलेल्या याचिका / अपील (भूजल)

अ.क्र.प्रकरण क्र.वर्षयाचिकाकर्तेथोडक्यात विषयआदेश
२०१६श्री. बाबासाहेब तात्याबा मते, निघोज, ता. राहाता जि. अहमदनगर, अॅड. कमलेश माळी यांच्या द्वारे सार्वजनिक पेय स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात विहीरडाउनलोड करा
२०१७श्री. गोपाळ नामदेव पवार व ८ इतर रा. मौजे पिंप्रद पोस्ट नरडाणा, ता. सिंदखेडा, जि. धुळे, अॅड. कमलेश माळी यांच्या द्वारेसार्वजनिक पेय स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात विहीरडाउनलोड करा
२०१७श्री.एस.बी.टेकाळे आणि इतर, अॅड. कमलेश माळी यांच्या द्वारे गांव पाथरे, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर  येथील सार्वजनिक पेयजल स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रातील विहिरी बंद करणे.डाउनलोड करा
२०१८श्री. पी. व्ही. गोमकाळे, तालुका – मोर्शी, जिल्हा – अमरावतीप्रतिवादी क्र. २ द्वारे पारित केल्यानुसार दि. १५/१२/२०१७ रोजीच्या मूळ आदेशामुळे उद्भवलेल्या प्रकरणात डाउनलोड करा