निकाली काढलेल्या याचिका / अपील (भूजल)

अ.क्र. प्रकरण क्र. वर्ष याचिकाकर्ते थोडक्यात विषय आदेश
2016 श्री. बाबासाहेब तात्याबा मते, निघोज, ता. राहाता जि. अहमदनगर, अॅड. कमलेश माळी यांच्या द्वारे  सार्वजनिक पेय स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात विहीर डाउनलोड करा
2017 श्री. गोपाळ नामदेव पवार व ८ इतर रा. मौजे पिंप्रद पोस्ट नरडाणा, ता. सिंदखेडा, जि. धुळे, अॅड. कमलेश माळी यांच्या द्वारे सार्वजनिक पेय स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात विहीर डाउनलोड करा
2017 श्री.एस.बी.टेकाळे आणि इतर, अॅड. कमलेश माळी यांच्या द्वारे  गांव पाथरे, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर  येथील सार्वजनिक पेयजल स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रातील विहिरी बंद करणे. डाउनलोड करा
2018 श्री. पी. व्ही. गोमकाळे, तालुका – मोर्शी, जिल्हा – अमरावती प्रतिवादी क्र. 2 द्वारे पारित केल्यानुसार दि. 15/12/2017 रोजीच्या मूळ आदेशामुळे उद्भवलेल्या प्रकरणात  डाउनलोड करा