प्राधिकरण

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (एमडब्ल्यूआरआरए) (दुरुस्ती) अधिनियम २०१६ नुसार प्राधिकरण पाच जणांची संस्था आहे, म्हणजे – 

प्राधिकरणाची जाहिरात 

अध्यक्ष

सदस्य – जलसंपत्ती अभियांत्रिकी

सदस्य – अर्थशास्त्र

सदस्य – भूजल व्यवस्थापन

सभासद – कायदा

सध्या ही पदे खालील प्रमाणे आहेतः

पद

नाव

सामील होण्याची तारीख

अध्यक्ष

 डॉ. संजय चहांदे  २४/१२/२०२२

सदस्य, जलसंपत्ती अभियांत्रिकी

श्री. एस. डी. कुळकर्णी

१८/११/२०२०

सदस्य, अर्थशास्त्र

श्रीमती. श्वेताली ठाकरे

०३/०६/२०२१

सदस्य, भूजल व्यवस्थापन

सदस्य, कायदा

डॉ. साधना महाशब्दे

१०/१२/२०२१

त्यांचा कार्यकाळ रुजू होण्याच्या तारखेपासून 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी आहे.

धोरणात्मक निर्णय घेण्यास प्राधिकरणास मदत करण्यासाठी, प्रत्येक नदी खोरे एजन्सी क्षेत्रातील एक, अशा पाच विशेष निमंत्रित व्यक्तींची नेमणूक करण्याची तरतूद या अधिनियमात आहे.  राज्य सरकारने खालील विशेष निमंत्रित व्यक्तींची नियुक्ती ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी केली होती.

(i) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 

(ii) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 

(iii) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

(iv) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

(v) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे