प्रकल्प मंजुरी नोंदवही

सं. क्र. परियोजनेचं नाव तालुका जिल्हा प्रदेश बेसिन समर्थकांचे नाव प्रस्तावक श्रेणी प्रकल्प श्रेणी प्रकल्पाचा प्रकार स्थिती
मोरफळी साठवण तलाव धारूर बीड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
रुपेवाडी साठवण तलाव धारूर बीड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
मोहपूर कोल्हापूर टाईप बंधारा किनवट नांदेड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
देगडी कोल्हापूर टाईप बंधारा किनवट नांदेड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
पिंपरी साठवण तलाव सोयगाव औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
पोहरी (वनगांव) साठवण तलाव सोयगांव औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
चारुतांडा साठवण तलाव सोयगांव औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
चोंडी साठवण तलाव उदगीर लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
वैरागड     साठवण  तलाव अहमदपूर लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१० डोंगर कोनाळी साठवण तलाव जळकोट लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११ माळी हिप्परगा  साठवण तलाव जळकोट लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२ चांदगाव  साठवण तलाव उदगीर लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३ बदाम कानडी लघू सिंचन तलाव कैज बीड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४ भादा साठवण  तलाव अवासा लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५ हातवान मोठे लघू सिंचन जालना जालना मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१६ सुकळी साठवण तलाव अकोला अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१७ जनुना (सोनवळ) साठवण तलाव वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८ मैरळडोह लघू सिंचन तलाव मालेगाव वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९ कडा कोल्हापूर टाईप बंधारा आष्टी बीड मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२० पंढरी साठवण तलाव आष्टी बीड मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२१ धिरडी कोल्हापूर टाईप बंधारा आष्टी बीड मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२२ कर्हेवाडी साठवण तलाव आष्टी बीड मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२३ पिंपळसुती कोल्हापूर टाईप बंधारा आष्टी बीड मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२४ पिंपरी – घुमरी साठवण तलाव आष्टी बीड मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२५ काटेपूर्णा धरण मुर्तिजापूर अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२६ उमा धरण मुर्तिझापूर अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२७ कोची धरण सावनेर नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२८ चांदसुरा साठवण तलाव नांदगाव अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२९ जिरग्याल लघू सिंचन साठवण  तलाव जठ सांगली पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
३० वाघाळा साठवण तलाव उमरी नांदेड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
३१ निला साठवण तलाव लोहा नांदेड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
३२ तुंबरपल्ली साठवण तलाव देगलूर नांदेड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
३३ कासगीवाडी  साठवण तलाव उमरगा उस्मानाबाद मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
३४ डाळींब तांडा साठवण तलाव उमरगा उस्मानाबाद मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
३५ केसरजवळगा  साठवण तलाव उमरगा उस्मानाबाद मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
३६ गिरजवडे लघू सिंचन तलाव शिराळा सांगली पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
३७ बागलवाडी लघू सिंचन साठवण तलाव जठ सांगली पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
३८ गडदवणे लघू सिंचन तलाव सुरगाणा नाशिक उत्तर महाराष्ट्र पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्या  ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
३९ उंबरदहाड लघू सिंचन तलाव सुरगाणा नाशिक उत्तर महाराष्ट्र पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्या ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
४० वाघधोंड लघू सिंचन तलाव पेठ नाशिक उत्तर महाराष्ट्र पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्या ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
४१ श्रीभुवन लघू सिंचन तलाव पेठ नाशिक उत्तर महाराष्ट्र पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्या ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
४२ जुनासुरला उपसा सिंचन योजना मुळ चंद्रपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
४३ बोरघाट – 2 उपसा सिंचन योजना मुळ चंद्रपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
४४ टिमटाळा साठवण तलाव नांदगाव (खु.) अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
४५ रायगड नदी प्रकल्प चांदूर अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
४६ पेढी धरण प्रकल्प अमरावती अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
४७ टपल उपसा सिंचन योजना ब्रम्हपुरी चंद्रपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
४८ वासनी (बीके) मध्यम प्रकल्प अचलपूर अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
४९ डोंगरगाव ठाणेगाव उपसा सिंचन योजना आरमोरी गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
५० कोटगल उपसा सिंचन योजना गडचिरोली गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
५१ महागाव गरा उपसा सिंचन योजना अहेरी गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
५२ रेंगुथा उपसा सिंचन योजना सिरोंचा गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
५३ चिचघाट उपसा सिंचन योजना कुही नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता परत केले
५४ टेधवा – शिवानी उपसा सिंचन योजना गोंदिया गोंदिया विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
५५ पोपटखेडा लघू सिंचन (टप्पा- II) अकोट अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
५६ सोनगाव (शिवानी) मोठे लघू सिंचन चांदूर (रेल्वे) अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
५७ दहेगाव (गारगोटी) लघू सिंचन तलाव राळेगाव यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
५८ कुप्ता साठवण तलाव मानोरा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
५९ लखमापूर साठवण तलाव यवतमाळ यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
६० अकपुरी नदी प्रकल्प यवतमाळ यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
६१ भीमडी लघू सिंचन तलाव वरुड अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
६२ झटमझरी लघू सिंचन तलाव वरुड अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
६३ सलाई (मोकासा) लघू सिंचन तलाव पारशिवनी नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
६४ इंगलवाडी लघू सिंचन तलाव मानोरा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
६५ मानपूर साठवण तलाव यवतमाळ यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
६६ चांदई लघू सिंचन तलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
६७ धामणी लघू सिंचन तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
६८ हातवंजारी लघू सिंचन तलाव मारेगाव यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
६९ खरबी लघू सिंचन तलाव नेर यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७० येओटा लघू सिंचन तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७१ गायवाल लघू सिंचन तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७२ ब्रम्हा साठवण तलाव वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७३ रापेरी साठवण तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७४ भागडी लघू सिंचन तलाव चांदूरबाजार अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७५ धन्सल लघू सिंचन तलाव पुसद यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७६ शेलू (ख) साठवण तलाव वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७७ हिवरा (केडी) साठवण तलाव मानोरा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७८ बोर नदी प्रकल्प अमरावती अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
७९ कवठा साठवण तलाव मुर्तिजापूर अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८० पांढुर्णा लघू सिंचन तलाव पुसद यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८१ टाकळी डोलारी मध्यम प्रकल्प दारव्हा यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८२ दाभा मोठे लघू सिंचन तलाव दिग्रस यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८३ पूर्णा धरण क्रमांक – २ (नेर-धामणा) तेल्हारा अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८४ राणापिसा लघू सिंचन तलाव वरुड अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८५ बिलाडी मोठे लघू सिंचन तलाव नंदुरबार नंदुरबार उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८६ वर्धा धरण (हदगाव) प्रकल्प भाभुळगाव यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८७ उमरी लघू सिंचन तलाव मानोरा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८८ जयपूर मोठे लघू सिंचन प्रकल्प वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
८९ सुरखंडी साठवण तलाव वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९० गर्गा मध्यम प्रकल्प धरणी अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९१ जुमडा कोल्हापूर टाईप बंधारा वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९२ आडगाव कोल्हापूर टाईप बंधारा वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९३ टंका कोल्हापूर टाईप बंधारा वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९४ जयपूर कोल्हापूर टाईप बंधारा वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९५ सोंगावण कोल्हापूर टाईप  बंधारा वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९६ धिल्ली कोल्हापूर टाईप बंधारा वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९७ राजगाव कोल्हापूर टाईप बंधारा वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९८ कोकलगाव कोल्हापूर टाईप बंधारा वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
९९ बागलिंगा तलाव प्रकल्प चिखलदरा अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०० शाई नदी प्रकल्प शहापूर ठाणे कोकण पश्चिमेकडे वाहणारी नदी ठाणे महानगरपालिका शहरी स्थानिक संस्था लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०१ बहाडा साठवण तलाव वरुड अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०२ करन वाडी साठवण तलाव केळापूर यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०३ बग्गी साठवण तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०४ कुत्तरदोह लघू सिंचन तलाव मालेगाव वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०५ घुंगशी धरण मूर्तिजापूर अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०६ टाकळी कलान मोठे लघू सिंचन तलाव भातुकली अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०७ समदा (सौंदडी) मोठे लघू सिंचन तलाव दर्यापूर अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०८ राजुरा मोठे लघू सिंचन तलाव चांदूरबाजार अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१०९ वाघाडी धरण दर्यापूर अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११० वारा (जहांगीर) मोठे लघू सिंचन तलाव वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१११ वडगाव  मोठे लघू सिंचन तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११२ वाडीरैताला मोठे लघू सिंचन तलाव रिसोड वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११३ जोगलदरी साठवण तलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११४ सरशी दोन्ही–२ साठवण तलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११५ बीलमंडल साठवण तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११६ चोरोड साठवण तलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११७ उंबरदा बाजार  उपसा सिंचन योजना(मध्यम) कारंजा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११८ सुअसिन लघू सिंचन तलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
११९ पाटिया लघू सिंचन तलाव धरणी अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२० डोमा साठवण तलाव चिखलदरा अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२१ शिवणगाव  साठवण तलाव तिवसा अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२२ जनुना साठवण तलाव नांदगाव ख अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२३ पवनी साठवण तलाव वरुड अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२४ अंपती साठवण तलाव चिखलदरा अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२५ सुदी साठवण तलाव मालेगाव वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२६ कंझारा साठवण तलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२७ सांडवा लघू सिंचन तलाव पुसद यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२८ चंद्रभागा धरण (सांगवा) दर्यापूर अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१२९ राहेरा साठवण तलाव मोताळा बुलढाणा विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३० गणेशपूर धरण वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३१ उक्लीपेन धरण वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३२ पिंपळखुंटा मोठे लघू सिंचन तलाव हिंगोली हिंगोली मराठी गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३३ अंभेरी साठवण तलाव हिंगोली हिंगोली मराठी गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३४ नवलगव्हाण  साठवण तलाव हिंगोली हिंगोली मराठी गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३५ बोराळा – II साठवण तलाव हिंगोली हिंगोली मराठी गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३६ हळदवाडी साठवण तलाव हिंगोली हिंगोली मराठी गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३७ जोरान लघू सिंचन तलाव दिंडोरी नाशिक उत्तर महाराष्ट्र गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३८ अंबड लघू सिंचन तलाव दिंडोरी नाशिक उत्तर महाराष्ट्र गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१३९ वाणी (ख) लघू सिंचन तलाव दिंडोरी नाशिक उत्तर महाराष्ट्र गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४० झोडगा लघू सिंचन तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४१ भिलडोंगरसाठवण तलाव मानोरा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४२ वरुड धरण रिसोड वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४३ खडकी लघू सिंचन तलाव मालेगाव वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४४ परवा (कोहार) साठवण तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४५ लोअर ज्ञानगंगा – II लघू सिंचन प्रकल्प खामगाव बुलढाणा विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४६ पाथर नाला लघू सिंचन तलाव अकोट अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४७ कोलारी साठवण तलाव चिखली बुलढाणा विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४८ कराडगाव कोल्हापूर टाईप बंधारा घनसांवगी जालना मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१४९ धारपिंप्री साठवण तलाव मालेगाव वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५० आलेवाडी  मोठे लघू सिंचन तलाव संग्रामपूर बुलढाणा विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५१ अर-कचेरी मोठे लघू सिंचन तलाव संग्रामपूर बुलढाणा विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५२ पांगराबंदी मोठे लघू सिंचन तलाव मालेगाव वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५३ आर्क-चिंचला  मोठे लघू सिंचनतलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५४ शहापूर  मोठे लघू सिंचनतलाव अकोट अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५५ कोयाली साठवण तलाव रिसोड वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५६ पिंप्री मोडक मोठे लघू सिंचन तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५७ सारंगवाडी साठवण तलाव चिखली बुलढाणा विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५८ वाई साठवण तलाव मूर्तिजापूर अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१५९ माळी-पिंपळगाव कोल्हापूर टाईप बंधारा जालना जालना मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१६० वाकड (मोठे लघू सिंचन) साठवण तलाव रिसोड वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१६१ कौठा (मोठे लघू सिंचन) धरण बाळापूर अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१६२ दुर्गबोरी (लघू सिंचन) साठवण तलाव मेहकर बुलढाणा विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१६३ अरंभी (MI) स्टोरेज टँक दिग्रस यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१६४ धामण-देव (लघू सिंचन) साठवण तलाव दारव्हा यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१६५ कांचनपूर मोठे लघू सिंचन तलाव अकोला अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१६६ भाडी-गंजूर (लघू सिंचन) साठवण तलाव लातूर लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
१६७ तोंडचिर (लघू सिंचन)साठवण  तलाव उदगीर लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१६८ शंभू उमरगा (लघू सिंचन)साठवण तलाव उदगीर लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१६९ शिरनाल (लघू सिंचन) साठवण तलाव चाकूर लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१७० नांदगाव (लघू सिंचन) साठवण  तलाव चाकूर लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१७१ सायगावन (लघू सिंचन) साठवण  तलाव कन्नड औरंगाबाद मराठवाडा तापी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१७२ वेणा फीडर कालवा योजना (मोठे लघू सिंचन) कळमेश्वर नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१७३ चिचडोह धरण चामोर्शी गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मोठे प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१७४ पांचाला (लघू सिंचन) साठवण तलाव वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१७५ किकवी प्रकल्प त्र्यंबक नाशिक उत्तर महाराष्ट्र गोदावरी नाशिक महानगरपालिका ULB लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१७६ चोंडी (मोठे लघू सिंचन) खोल संग्रामपूर बुलढाणा विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१७७ काटी-पाटी (मोठे लघू सिंचन) धरण अकोला अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१७८ कुकासा (मोठे लघू सिंचन) साठवण तलाव रिसोड वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१७९ पोहे – १ (लघू सिंचन) साठवण तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८० पिंपळगाव-खंड (मोठे लघू सिंचन) साठवण तलाव अकोले अहमदनगर उत्तर महाराष्ट्र गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८१ नल नदी (मोठे लघू सिंचन) खोल मोर्शी अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८२ लोअर साखळी (मोठे लघू सिंचन) वजन नांदगाव (खु.) अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८३ भूगाव (अष्टमसिद्धी) मोठे लघू सिंचन तलाव अचलपूर अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८४ राजना मोठे लघू सिंचन प्रकल्प चांदूरबाजार अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८५ सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्प हिमायतनगर नांदेड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८६ केगाव (लघू सिंचन) साठवण तलाव केळापूर यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१८७ बोरवा बीके (मोठे लघू सिंचन) धरण मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८८ फाळेगाव (लघू सिंचन) साठवण तलाव वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१८९ शेलगाव (लघू सिंचन) साठवण तलाव वाशिम वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९० भंडारज (मोठे लघू सिंचन) वजन पातूर अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९१ चक्रतीर्थ (मोठे लघू सिंचन) साठवण तलाव मालेगाव वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९२ घोटा शिवानी (मोठे लघू सिंचन) धरण कम स्टोरेज तलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९३ मंगलसा (मोठे लघू सिंचन) स्टोरेज तलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९४ सत्तार सावंगा (मोठे लघू सिंचन) धरण मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९५ नया अंदुरा (मोठे लघू सिंचन) प्रकल्प बाळापूर अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९६ किनखेड (लघू सिंचन) साठवण तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९७ हिवरदरा (मोठे लघू सिंचन) प्रकल्प घाटांजी यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
१९८ पोघाट (मोठे लघू सिंचन) साठवण तलाव मंगरुळपीर वाशिम विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
१९९ नवसल (मोठे लघू सिंचन) साठवण तलाव मुर्तिजापूर अकोला विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२०० मुरंबी (लघू सिंचन) साठवण तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२०१ पोहा – २ (मोठे लघू सिंचन) साठवण तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२०२ पानगव्हाण (लघू सिंचन) साठवण तलाव कारंजा वाशिम विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२०३ पटखल (लघू सिंचन) साठवण  तलाव मंगळवेढा सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२०४ झापेवाडी (लघू सिंचन) साठवण तलाव शिरूर बीड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२०५ उखळवाडी (लघू सिंचन) साठवण तलाव शिरूर बीड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२०६ वाघाचावडा (लघू सिंचन) साठवण तलाव पाटोदा बीड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२०७ कपिलधरवाडी (लघू सिंचन) साठवण तलाव बीड बीड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२०८ शिंदेवाडी (लघू सिंचन) साठवण  तलाव जुन्नर पुणे पश्चिम महाराष्ट्र गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२०९ वडांगली (लघू सिंचन) साठवण तलाव सिन्नर नाशिक उत्तर महाराष्ट्र गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२१० कुवधस नाला (मध्यम) प्रकल्प सालेकसा गोंदिया विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
२११ हातोला (लघू सिंचन) साठवण तलाव क्र. 2 वाशी उस्मानाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२१२ शांतीग्राम (मध्यम) उपसा सिंचन योजना मुलचेरा गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२१३ राजीव (मध्यम) उपसा सिंचन योजना चामोर्शी गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२१४ तलोडी मोकासा (मध्यम) उपसा सिंचन योजना चामरोशी गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२१५ देवलमारी (मध्यम) उपसा सिंचन योजना अहेरी गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२१६ चिकोत्रा ​​खोऱ्यात 6-लिफ्ट कम ठिबक सिंचन पथदर्शी प्रकल्प भुदरगड कोल्हापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२१७ लाल-नाला  प्रकल्प समुद्रपूर वर्धा विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२१८ दत्ता (लघू सिंचन) साठवण तलाव उस्मानाबाद उस्मानाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२१९ बराटेवाडीसाठवण तलाव कळंब उस्मानाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२२० पूर्णा नेवपूर (मध्यम) प्रकल्प कन्नड औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२२१ तेधवा – शिवनी उपसा सिंचन योजना गोंदिया गोंदिया विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२२२ वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना शिराळा सांगली पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२२३ कार्कीणगाव (लघू सिंचन) साठवणतलाव पैठण औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२२४ येळगंगा [नांदलगाव] (लघू सिंचन) साठवण तलाव पैठण औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२२५ धुपखेडा (लघू सिंचन)  साठवण तलाव पैठण औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२२६ गजगाव (लघू सिंचन) साठवण तलाव गाणगापूर औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२२७ गिरजादेवी (लघू सिंचन) साठवण तलाव खुलताबाद औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२२८ दामपुरी (लघू सिंचन) साठवण तलाव गंगाखेड परभणी मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२२९ पळसगाव (रुईखेडा) लघू सिंचन  साठवण तलाव खुलादाबाद औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३० पळसगाव (लघू सिंचन) साठवण तलाव खुलादाबाद औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३१ बाचेगाव (लघू सिंचन) साठवण तलाव घनसांवगी जालना मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३२ धापेवाडा उपसा सिंचन योजना, स्टेज I आणि II तिरोडा गोंदिया विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३३ अप्पर दुधना (मध्यम) प्रकल्प बदनापूर जालना मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३४ कविटखेडा ( लघू सिंचन) साठवण तलाव कन्नड औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३५ किंजळे मोठे लघू सिंचन प्रकल्प खेड रत्नागिरी कोकण पश्चिम वाहिनी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३६ सावरगाव (लघू सिंचन) साठवण तलाव निफाड नाशिक उत्तर महाराष्ट्र गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३७ गिरजवडे लघू सिंचन तलाव शिराळा सांगली पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३८ तामदर्दी कोल्हापूर टाईप बंधारा मंगळवेढा सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२३९ खूपसांगी साठवण तलाव मंगळवेढा सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४० पटकेल साठवण तलाव मंगळवेढा सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४१ मराठेवाडी साठवण तलाव अक्कलकोट सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४२ पौट साठवणतलाव मंगळवेढा सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४३ तोरणी  साठवण तलाव अक्कलकोट सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४४ करजगी  साठवण तलाव अक्कलकोट सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४५ बोरीपाडा लघू सिंचन तलाव त्र्यंबक नाशिक कोकण पश्चिम वाहिनी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४६ मलगोंडे ( लघू सिंचन) साठवण तलाव सुरगाणा नाशिक कोकण पश्चिम वाहिनी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४७ गोंडे बीके लघू सिंचन योजना मोखाडा ठाणे कोकण पश्चिम वाहिनीनदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४८ अलंगुन (लघू सिंचन) साठवण तलाव सुरगाणा नाशिक कोकण पश्चिम वाहिनीनदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२४९ झारी (मध्यम) उपसा सिंचन योजना अर्जुनी (मोरगाव) गोंदिया विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
२५० पेंटीपाका (मध्यम) उपसा सिंचन योजना सिरोंचा गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२५१ जानोरी – २ (लघू सिंचन) साठवण तलाव अचलपूर अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२५२ कोठा (लघू सिंचन) स्टोरेज तलाव अंजनगाव अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२५३ थडी-पवनी (मध्यम) उपसा सिंचन योजना नरखेड नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता परत केले
२५४ मालोंड-मालदी (मायनर) (कोल्हापूर टाईप) बंधारा मालवण सिंधुदुर्ग कोकण पश्चिम वाहिनी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२५५ दिस्ल्याचीवडी (लघू सिंचन) साठवण तलाव शिरूर बीड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२५६ मकाटी मोठे लघू सिंचन प्रकल्प माणगाव रायगड कोकण पश्चिम वाहिनी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२५७ संगमवाडी मोठे लघू सिंचन प्रकल्प चाकूर लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२५८ चनेरा लघू सिंचन प्रकल्प रोहा रायगड कोकण पश्चिम वाहिनी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२५९ तारापूर (कोल्हापूर टाईप) बंधारा पंढरपूर सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२६० घोणशीतांडा खंबलवाडी (लघू सिंचन) साठवण तलाव जळकोट लातूर मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२६१ कौंडण्यपूर धरण तिवसा अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता परत केले
२६२ धनगरवाडी (मध्यम) उपसा सिंचन योजना कराड सातारा पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२६३ हणबरवाडी (मध्यम) उपसा सिंचन योजना कराड सातारा पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२६४ कोटगल (मध्यम) धरण गडचिरोली गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२६५ विद्रुपा नदी प्रकल्प(धरणाची उंची वाढवणे) सिंदखेडराजा बुलढाणा विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२६६ पार नदी मोठे लघू सिंचन प्रकल्प सुरगाणा नाशिक कोकण पश्चिम वाहिनी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२६७ रोहिला (लघू सिंचन) साठवण तलाव त्र्यंबकेश्वर नाशिक उत्तर महाराष्ट्र गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२६८ कोरेगाव लघू सिंचन तलाव ओमेर्गा उस्मानाबाद मराठवाडा कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२६९ चिखली नाला मोठे लघू सिंचन कटोल नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२७० वांगन लघू सिंचन तलाव सुरगाणा नाशिक उत्तर महाराष्ट्र पश्चिमेकडे वाहणारी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२७१ सोनगीर लघू सिंचन तलाव सुरगाणा नाशिक उत्तर महाराष्ट्र पश्चिमेकडे वाहणारी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२७२ सातखांब लघू सिंचन तलाव सुरगाणा नाशिक उत्तर महाराष्ट्र पश्चिमेकडे वाहणारी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२७३ राजबारी लघू सिंचन तलाव पेठ नाशिक उत्तर महाराष्ट्र पश्चिमेकडे वाहणारी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२७४ सालभोये (लघू सिंचन) साठवण तलाव सुरगाणा नाशिक उत्तर महाराष्ट्र पश्चिमेकडे वाहणारी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२७५ कळमगाव (मोठा) धरण चामरोशी गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मोठे प्रशासकीय मान्यता परत केले
२७६ पुरंदर (मेजर)  उपसा सिंचन योजना हवेली पुणे पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२७७ रोहतवाडी (लघू सिंचन) साठवणतलाव पाटोदा बीड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२७८ वैरागड (लघू सिंचन) साठवण तलाव चिखली बुलढाणा विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२७९ दिवाशी (लघू सिंचन) साठवण तलाव भोकर नांदेड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२८० जिहे कठापूर (मेजर) उपसा सिंचन योजना कोरेगाव सातारा पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२८१ चंद्रपूर (चांदई) धरण (मोठे लघू सिंचन) दर्यापूर अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२८२ डिंभे आरबिसी वर  उपसा सिंचन योजना (कुकडी प्रकल्पाचाचा भाग) आंबेगाव पुणे पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता परत केले
२८३ कुकडी प्रकल्प आंबेगाव पुणे पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२८४ लोंढोली (मध्यम) उपसा सिंचन योजना सावली चंद्रपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
२८५ देवरी नवेगाव (मध्यम) उपसा सिंचन योजना गोंदिया गोंदिया विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
२८६ गड्गडी मोठे लघू सिंचन प्रकल्प संगमेश्वर रत्नागिरी कोकण पश्चिम वाहिनी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२८७ विर्डी मोठे लघू सिंचन प्रकल्प दोडामार्ग सिंधुदुर्ग कोकण पश्चिम वाहिनी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२८८ मांजरपाडा – २ (गुगुल पार तापी) गुरुत्वकर्षण डायव्हर्शन (मध्य) योजना सुरगाणा नाशिक उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२८९ मंगळवेढा (प्रमुख) उपसा सिंचन योजना मंगळवेढा सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग मोठे प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
२९० दिंडोरा (मध्यम) धरण वरोरा चंद्रपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता काहीही केलेले नाही
२९१ जांभीवली लघू सिंचन प्रकल्प अंबरनाथ ठाणे कोकण पश्चिम वाहिनी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२९२ वरोरा औद्योगिक क्षेत्रासाठी मर्दा गावातील बंधारा वरोरा चंद्रपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता परत केले
२९३ विष्णुपुरी प्रकल्प नांदेड नांदेड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२९४ बेतेकर बेटेली (मध्यम) प्रकल्प मोहाडी भंडारा विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
२९५ करंजे साठवण तलाव (स्थानिक क्षेत्र) कणकवली सिंधुदुर्ग कोकण पश्चिम वाहिनी नदी WCD WCD लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२९६ कनालडा (न्यूम. अभेडेड गेट बंधारा) जळगाव जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२९७ करंगी (न्यूम. व्यवसायेड गेट बंधारा) पाचोरा जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२९८ परधाडे (न्यूम. व्यवसायेड गेट बंधारा) पाचोरा जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
२९९ भडगाव (न्यूम. व्यवसायेड गेट बंधारा) भडगाव जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
३०० पांढराड (न्यूम. व्यवहारेड गेट बंधारा) भडगाव जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
३०१ बहल (न्यूम. व्यवहारेड गेट बंधारा) चाळीसगाव जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
३०२ मेहुणबारे (न्यूम. व्यवहारेड गेट बंधारा) चाळीसगाव जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
३०३ गुंजवणे प्रकल्प वेल्हे पुणे पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३०४ वैरागड साठवण तलाव (स्थानिक क्षेत्र) चिखली बुलढाणा विदर्भ तापी WCD WCD लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
३०५ बोर्ड नाला (मध्यम) प्रकल्प चांदूर-बाजार अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
३०६ तेजापूर उच्च दर्जाचे धरण वाणी यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता परत केले
३०७ चंखा एलायएस केळापूर यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता परत केले
३०८ ब्रम्हागव्हण उपसा सिंचन योजना भाग-3 गाणगापूर औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३०९ भांबर्डे गावाला जलाशय मूळशी पुणे कोकण पश्चिम वाहिनी नदी मेसर्स महाराष्ट्र व्हॅली व्ह्यू प्रा. लि. अली लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३१० राजेगाव काटी उपसा सिंचन योजना गोंदिया गोंदिया विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३११ चंडी नदी (लहान) प्रकल्प नांदगाव अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३१२ महागाव (लघु) प्रकल्प दारव्हा यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३१३ महादापूर लघू सिंचन प्रकल्प झरी जमनी यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
३१४ वाघरी (वाडी वाघरी) साठवण तलाव जामनेर जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
३१५ सात -गिरणा नदीवर वायवीय पद्धतीने चालविलेली गेट्ड बंधारा (मध्यम) प्रकल्प जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३१६ वाघूर (मोठा) प्रकल्प जळगाव जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३१७ चांदास्वाठोडा (लघू सिंचन) प्रकल्प वरुड अमरावती विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३१८ बिड चिचघाट उपसा सिंचन योजना पारशिवनी नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३१९ सिहोरा उपसा सिंचन योजना कामठी नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३२० माथनी उपसा सिंचन योजना पारशिवनी नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३२१ बाबदेव उपसा सिंचन योजना मौदा नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३२२ चिचोली उपसा सिंचन योजना मौदा नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३२३ काटी खमारी उपसा सिंचन योजना मोहाडी भंडारा विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३२४ हिंगणा उपसा सिंचन योजना मौदा नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३२५ उंकेश्वर उच्च दर्जाचे धरण किनवट नांदेड मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
३२६ जिगाव (मोठा) प्रकल्प नांदुरा बुलढाणा विदर्भ तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
३२७ देवरी नवेगाव उपसा लाभ योजना गोंदिया गोंदिया विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३२८ भागपूर उपसा योजना जळगाव जळगाव उत्तर महाराष्ट्र तापी ED, TIDC जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता परत केले
३२९ येलोंडवाडी लघु पाटबंधारे चिपळूण रत्नागिरी कोकण पश्चिमेकडे वाहणारी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३३० नाधवडे लघु पाटबंधारे (लघू सिंचन) प्रकल्प वैभववाडी सिंधुदुर्ग कोकण पश्चिमेकडे वाहणारी नदी ED, KIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३३१ पाचपहूर लघु पाटबंधारे (लघू सिंचन) प्रकल्प झरीझमनी यवतमाळ विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३३२ पूर्णा (मध्यम) प्रकल्प चांदूरबाजार अमरावती विदर्भ तापी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३३३ हळदी पुराणिक उपसाधार योजना ( उपसा सिंचन योजना) चामोर्शी गडचिरोली विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३३४ खरबडी कोल्हापूर प्रकार (कोल्हापूर टाईप) वीअर नरखेड नागपूर विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३३५ चिमणपाडा गुरुत्वकर्षणवळव योजना दिंडोरी नाशिक मराठवाडा गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता परत केले
३३६ सुरेवाडा उपसा सेवा योजना भंडारा भंडारा विदर्भ गोदावरी ED, VIDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३३७ चिल्हेवाडी (मध्यम) प्रकल्प जुन्नरी पुणे पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा ED, MKVDC जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३३८ कळमुस्ते डायव्हर्जन योजना त्र्यंबक नाशिक कोकण आणि NMR पश्चिमेकडे वाहणारी नदी आणि गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग लघू प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३३९ ब्रम्हागव्हाण उपसाधार योजना (तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता) पैठण औरंगाबाद मराठी गोदावरी ED, GMIDC जलसंपदा विभाग मोठे प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४० चिचोली उपसा सिंचन योजना मौदा नागपूर विदर्भ गोदावरी का.सं., विपाविम जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४१ हिंगणा उपसा सिंचन योजना मौदा नागपूर विदर्भ गोदावरी का.सं., विपाविम जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४२ काटी खमारी उपसा सिंचन योजना मोहाडी भंडारा विदर्भ गोदावरी का.सं., विपाविम जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४३ कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उस्मानाबाद व बीड मराठवाडा कृष्णा का.सं., गोमपाविम जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४४ डांगुर्ली उच्च पातळी बंधारा गोंदिया गोंदिया विदर्भ गोदावरी का.सं., विपाविम जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४५ बेटेकर बोथली उंची वाढ प्रकल्प मोहाडी भंडारा विदर्भ गोदावरी का.सं., विपाविम जलसंपदा विभाग लघु प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४६ कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजना सांगली पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा का.सं., मकृखोविम जलसंपदा विभाग मोठे पसुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४७ गंगापूर उपसा सिंचन योजना गंगापूर औरंगाबाद मराठवाडा गोदावरी का.सं., गोमपाविम जलसंपदा विभाग मोठे प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४८ पोटा उच्च पातळी बंधारा औंढा हिंगोली मराठवाडा गोदावरी का.सं., गोमपाविम जलसंपदा विभाग लघु प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४९ जोडपरळी उच्च पातळी बंधारा वसमत हिंगोली मराठवाडा गोदावरी का.सं., गोमपाविम जलसंपदा विभाग लघु प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३४९ पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा वसमत हिंगोली मराठवाडा गोदावरी का.सं., गोमपाविम जलसंपदा विभाग लघु प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३५१ ममदापूर उच्च पातळी बंधारा पूर्णा परभणी मराठवाडा गोदावरी का.सं., गोमपाविम जलसंपदा विभाग लघु प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३५२ बाभळी प्रकल्प धर्माबाद नांदेड मराठवाडा गोदावरी का.सं., गोमपाविम जलसंपदा विभाग मध्यम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३५३ स्व. बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन योजना सांगोला सोलापूर पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा का.सं., मकृखोविम जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३५४ टेंभू उपसा सिंचन योजना कराड सातारा पश्चिम महाराष्ट्र कृष्णा का.सं., मकृखोविम जलसंपदा विभाग मोठे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३५५ कोची (अंबेझरी) लघु पाटबंधारे प्रकल्प केळापूर यवतमाळ विदर्भ गोदावरी का.सं., विपाविम जलसंपदा विभाग लघु प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३५६ धाम उंची वाढ प्रकल्प आर्वी वर्धा विदर्भ गोदावरी का.सं., विपाविम जलसंपदा विभाग मध्यम प्रशासकीय मान्यता मान्यता
३५७ महादापूर लघु पाटबंधारे प्रकल्प झरी-जामनी यवतमाळ विदर्भ गोदावरी का.सं., विपाविम जलसंपदा विभाग लघु सुधारित प्रशासकीय मान्यता मान्यता
 

अस्वीकरण:
ही माहिती (डेटा) माहितीचे संकलन आहे आणि त्याचा मूळ उद्देश माहिती प्रदान करणे आहे. हे वर नमूद केल्याखेरीज इतर हेतूंसाठी कोणत्याही प्रकारे अभिप्रेत नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने अद्ययावत, योग्य आणि अचूक माहिती प्रदान करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले आहेत. चुकीची माहिती, जर काही असेल, तर ती सुधारण्यास प्राधिकरण तयार असेल. तथापि, त्रुटी असल्यास, प्राधिकरण त्याची जबाबदारी स्वीकारणार नाही, आणि वापरकर्त्यांना प्राधिकरणाच्या नोंदींमधून माहितीची अचूकता सत्यापित करण्याचा सल्ला दिला जातो.