प्रकल्प मंजुरी

प्राधिकरण मोठ्या, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना मंजुरी देते तर स्थानिक क्षेत्रातील योजनांना स्थानिक क्षेत्राकडून मंजुरी दिली जाते.  प्रकल्प मंजूर करताना प्राधिकरण खालील गोष्टी लक्षात ठेवते:

  • प्रकल्प एकात्मिक राज्य जल योजना (ISWP) चा भाग असावा.
  • केंद्रीय जल आयोग (CWC) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोठे आणि मध्यम प्रकल्प तयार केले जातात.
  • प्राधिकरणाने तयार केलेल्या प्रोफॉर्मा अहवाल [नमुना] (मॉडेल प्रोफॉर्मा नमुना) नुसार लघु प्रकल्प तयार केले जातात.
  • सक्षम प्राधिकरण, मुख्य अभियंता (जलविज्ञान) किंवा जलसंपत्ती विभाग,  पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र जारी करते.
  • मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पांसाठी तांत्रिक-आर्थिक मानदंड नियोजन आयोग आणि केंद्रीय जल आयोग (CWC) नियमांनुसार आहेत.
  • लघु पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी तांत्रिक-आर्थिक मानदंड बीसी गुणोत्तराच्या, साठवणुकीच्या प्रति घनमीटर खर्चाच्या संदर्भात राज्य सरकारच्या आदेशानुसार आहेत.
  • पर्यावरण-वन मंजुरीची आवश्यकता
  • अनुशेष असलेल्या / अनुशेष नसलेल्या जिल्ह्यातील प्रकल्पाचे स्थान आणि प्रकल्प सिंचन अनुशेष दूर करते की नाही.