वर्तमान याचिका / अपील (भूजल)

अ.क्र. प्रकरण क्र. वर्ष याचिकाकर्ते / अपीलकर्ते थोडक्यात विषय स्थिती
2017 श्री. एस. बी. घोटकर, अमरावती – ४४४६०७ मौजे अहमदपूर आणि मौजे कोपरा तालुका, मोर्शी येथील अतिशोषित क्षेत्रात नवीन विहिरीच्या परवानगी बाबत जिल्हा प्राधिकरण आणि उपविभागीय अधिकारी (SDO), मोर्शी यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील. ——–