सल्लामसलत वेळापत्रक

अ. क्र.. विषय प्रसिद्ध करण्याची तारीख समाप्ती तारीख स्थिती तपशील

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रस्तावित पिण्याच्या
पाणीपुरवठा योजनांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यातील अडचणींबाबत सल्लामसलत
२१-०१-२०१९ ०५-०२-२०१९ बंद डाउनलोड करा